18. Congrès National – 18. Nationaler Kongress – 18. National Congress

Association Suisse du Personnel en Endoscopie (ASPE) –
Schweizerische Vereinigung Endoskopie-Assistenz Personal (SVEP)

24.- 25. September 2020; Interlaken

Menu

Generalversammlungen - Assemblées générales

09.09.20211715-1830
Auditorium
Generalversammlung SVEP - Assemblée générale ASPE